Get Adobe Flash player

Προτάσεις

Newsletter

Γραφτείτε στο Newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι!

Πρόγραμμα Παραθεριστικών Διακοπών συνταξιούχων ΕΤΑΑ – ΤΑΝ 2012!

 
Πρόσκληση προς άπαντα τα ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 5*, 4*, 3*, 2* ( Α΄,Β΄και Γ΄κατηγορίας)  και τα ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 4 ΚΑΙ 3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ για συμμετοχή στο Πρόγραμμα των Παραθεριστικών Διακοπών των συνταξιούχων του ΕΤΑΑ – ΤΑΝ έτους 2012

 
1.         Ο Τομέας Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων, σε εκτέλεση των διατάξεων του άρθρου 1 του ΠΔ 225/95 –ΦΕΚ 130/Α, όπως ισχύει, μετά την αντικατάσταση της πρώτης παραγράφου του με το άρθρο 1 του ΠΔ 176/2008- ΦΕΚ 235/Α, με τις οποίες καθιερώθηκε στο Ταμείο ο θεσμός του επιδοτούμενου παραθερισμού, σε συνδυασμό με την υπ΄αριθ. Φ.41/1223/95 – ΦΕΚ 1083/Β Απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με την οποία καθορίστηκαν οι ουσιαστικές και διαδικαστικές προϋποθέσεις, για την εφαρμογή του σχετικού προγράμματος και την υπ΄αριθ. πρωτ. Φ.10041/27881/954/10/1/2012 ( ΦΕΚ 164Β/6/2/2012) Απόφαση του  Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, εφαρμόζει και για το έτος 2012, πρόγραμμα παραθεριστικών διακοπών, για τους συνταξιούχους κύριας ασφάλισης του Ταμείου, που δεν λαμβάνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό Οργανισμό κύριας ασφάλισης και τους συζύγους τους, σε αριθμό μέχρι και 2.000 ( δύο χιλιάδες ) άτομα εκ περιτροπής.
2.         Το πρόγραμμα των διακοπών  περιλαμβάνει φιλοξενία των δικαιούχων και των συζύγων τους, σε ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια όλης της χώρας,   δηλ. 5*, 4*, 3* και 2* ( Α΄,Β΄και Γ΄ κατηγορίας ) και σε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα- δωμάτια τεσσάρων (4) και τριών (3) κλειδιών,επί επτά (7) ημέρες, έξι (6) διανυκτερεύσεις  με ημιδιατροφή των φιλοξενουμένων ( πρωινό και ένα γεύμα ).
            Τα ξενοδοχεία φιλοξενίας καθώς και τα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα-δωμάτια πρέπει να διαθέτουν δίκλινα ( χχ) και μονόκλινα ( χ) δωμάτια, με ιδιαίτερο λουτρό και κλιματισμό / κεντρική θέρμανση εντός των δωματίων.
            ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ, πρέπει να λειτουργεί μέσα στο χώρο των ξενοδοχείων και εστιατόριο.
            Τούτο ορίζεται και στον Κανονισμό Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών αυτών, που κυρώθηκε με το Ν. 1652/86 ( και ισχύει και για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια ), ως εξής : « Απαγορεύεται σε ξενοδοχεία τα οποία δεν διαθέτουν εντός αυτών εστιατόρια και κυλικεία να συνάπτουν συμβόλαια περί μισθώματος κλινών με πρωινό, ημιδιατροφή ή πλήρη διατροφή ». Τα προσφερόμενα γεύματα ( γεύμα menuκαι πρωινό πλήρες)  πρέπει να διατίθενται υποχρεωτικά σύμφωνα με τις εκάστοτε ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ .
3.         Οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίες, προκειμένου να συμμετάσχουν στο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ, πρέπει να υποβάλουν στο αρμόδιο τμήμα Λοιπών Παροχών κ΄ Ευρωπαϊκής Ένωσης , ιδιόχειρα ή ταχυδρομικά ( και όχι με ΦΑΞ ) τη συνημμένη ΔΗΛΩΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΗ της εγκυκλίου.
 Εφιστάται η προσοχή για τη σωστή συμπλήρωση των στοιχείων της δήλωσης, η οποία γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων και η οποία επέχει θέση σύμβασης μεταξύ του επιχειρηματία και του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του ΕΤΑΑ. Η δήλωση θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου ( π.χ. επωνυμία, διακριτικός τίτλος κλπ ) με τα δικαιολογητικά που ζητούνται, προκειμένου να καταχωρηθούν οι επιχειρηματίες στο Πρόγραμμα.
           
            Η ΔΗΛΩΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΗ  συμμετοχής θα πρέπει να συνοδεύεται από  :
Α)        Φωτοαντίγραφο του ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ σε ισχύ, αρμοδίως επικυρωμένο, από το οποίο να προκύπτει ότι η πυρασφάλεια του καταλύματος είναι σε ισχύ.
            Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει να συνυποβάλετε πρόσφατη ανανέωση της ισχύος του πιστοποιητικού πυρασφάλειας του καταλύματος. Εάν δεν είναι εφικτή η επικύρωση του σήματος από τον Ε.Ο.Τ. και γίνεται από άλλη ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡΧΗ θα καταθέτει ο εκπρόσωπος υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει γίνει υποβιβασμός της κατηγορίας του ξενοδοχείου και δεν έχει γίνει ανάκληση του σήματος.
Β)   Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο άδειας εστιατορίου – κυλικείου- μπαρ.
Σε περίπτωση που η άδεια εστιατορίου είναι σε διαφορετικό όνομα από αυτό του αιτούντος επιχειρηματία θα πρέπει απαραίτητα να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος όπου θα δηλώνει ότι « ΕΙΜΑΙ ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΕΚ ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ( ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ) ΚΑΤΟΧΟ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ( ΟΝΟΜΑ ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ.»      
Γ) Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας πισίνας εφόσον υπάρχει πισίνα.
Δ) Επικυρωμένο αντίγραφο του λογαριασμού ( IBAN ) από την εκδούσα το λογαριασμό Τράπεζα.
Ε) Αστυνομική Ταυτότητα του νόμιμου εκπροσώπου που υπογράφει τη ΔΗΛΩΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΗ.
ΣΤ) Αν η επιχείρηση λειτουργεί με μορφή Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε., ο εκπρόσωπος υποχρεούται να καταθέσει και ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύτηκε το καταστατικό της εταιρείας.
Σε περίπτωση λήξης ενός εκ των ανωτέρω δικαιολογητικών κατά τη διάρκεια του προγράμματος 2012, η επιχείρηση οφείλει να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ανανέωσή του και την αποστολή στον τομέα μας.
Σε αντίθετη περίπτωση, η ΔΗΛΩΣΗ – ΣΥΜΒΑΣΗ δεν θα ισχύει και δεν θα εξοφλούνται τα σχετικά τιμολόγια.
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012 ΤΟ ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ :
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2012:


Μ ο ν ό κ λ ι ν α   δ ω μ ά τ ι α:
 
4* & 5* (Α΄κατηγορίας)   :    € 51,07 χ 6 διανυκτερεύσεις = € 306,42 ( συμπερ. ΦΠΑ)
 
3* (Β΄κατηγορίας) :     € 45,96 χ 6 διανυκτερεύσεις = € 275,76 ( συμπερ. ΦΠΑ )
 
2* (Γ΄κατηγορίας) :       € 43,22 χ 6 διανυκτερεύσεις = € 259,32 ( συμπερ. ΦΠΑ )
 
 
Δ ί κ λ ι ν α   δ ω μ ά τ ι α:

4* & 5* (Α΄κατηγορίας) :    € 43,93 χ 2 άτομα χ 6 διανυκτερεύσεις = € 527,16 ( συμπερ. ΦΠΑ )
 
3* (Β΄κατηγορίας)   :     € 41,19 χ 2 άτομα χ 6 διανυκτερεύσεις = € 494,28 ( συμπερ. ΦΠΑ )
 
2* (Γ΄κατηγορίας)   :     € 38,43 χ 2 άτομα χ 6 διανυκτερεύσεις = 461,16 ( συμπερ. ΦΠΑ )
 
 
ΑΝΤΙΤΙΜΟ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΣΕ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ – ΔΩΜΑΤΙΑ 4 & 3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ:


Μονόκλινα δωμάτια ( 4 & 3 κλειδιών) : € 43,22 χ 6 διανυκτερεύσεις = € 259,32 ( συμπερ. ΦΠΑ )
 
Δίκλινα δωμάτια (4&3 κλειδ.) : € 38,43 χ 2 άτομα χ 6 διανυκτερεύσεις = € 461,16 ( συμπερ. ΦΠΑ ).
 
 
 
 
4.         Ο Τομέας Ασφάλισης Νομικών δε δεσμεύεται ούτε αναλαμβάνει υποχρέωση αποστολής σε κάθε ξενοδοχείο, συγκεκριμένου αριθμού προσώπων.
            Παράλληλα, το ξενοδοχείο δε δεσμεύεται να διαθέσει συγκεκριμένες κλίνες ή δωμάτια, για το πρόγραμμα του ΕΤΑΑ - ΤΑΝ, σε ορισμένη χρονική περίοδο.
            Κάθε δικαιούχος διακοπών θα επιλέγει τον τόπο και το συγκεκριμένο ξενοδοχείο της αρεσκείας του από κατάλογο ξενοδοχείων-ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων-δωματίων, που θα καταρτισθεί από τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών με βάση τη συμπληρωθείσα δήλωση – σύμβαση, η οποία έχει υπογραφεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης και έχει τοποθετηθεί απαραίτητα και η σφραγίδα της επιχείρησης, απόδειξη ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος εγγράφου και τη συνεργασία του με τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών.
            Ο δικαιούχος των διακοπών, συνταξιούχος του Τομέα μας, θα επιλέγει το ξενοδοχείο της προτίμησής του από τον ανωτέρω κατάλογο και θα επικοινωνεί απευθείας με αυτό, για να εξασφαλίσει το συγκεκριμένο χρόνο διακοπών του και το αντίστοιχο δωμάτιο φιλοξενίας.
            Από τη στιγμή που θα καθορισθεί ο χρόνος και το δωμάτιο φιλοξενίας, με κοινή συμφωνία μεταξύ δικαιούχου διακοπών και της επιχείρησης του ξενοδοχείου, υποχρεούται η επιχείρηση να διατηρήσει το δωμάτιο στη διάθεση του συνταξιούχου εκτός, εάν, είκοσι μία ( 21)  ημέρες  πριν τη συμφωνημένη ημερομηνία έναρξης των διακοπών, ή σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας και σε μικρότερο διάστημα, ειδοποιηθεί το ξενοδοχείο ότι ματαιώνονται οι διακοπές του με συνέπεια την ελευθέρωση του δωματίου.
            Η παράβαση του όρου αυτού από το ξενοδοχείο συνεπάγεται την οριστική διαγραφή του από τον κατάλογο του προγράμματος διακοπών του Τομέα Ασφάλισης Νομικών.
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ.
            Κάθε δικαιούχος θα εφοδιάζεται από τον Τομέα Ασφάλισης Νομικών, μετά το ανωτέρω « κλείσιμο » δωματίου του ξενοδοχείου, με ειδικό σημείωμα ( έντυπη εντολή ) του Τομέα, προς το Ξενοδοχείο, για τη φιλοξενία, στο οποίο θα αναγράφονται μεταξύ άλλων τα ονοματεπώνυμα των φιλοξενούμενων και τα στοιχεία ταυτότητάς τους.
            Κάθε ξενοδοχείο, στο οποίο θα παραδίδεται το ανωτέρω σημείωμα ( εντολή ) του Τομέα Ασφάλισης Νομικών, θα ελέγχει κατά την άφιξη των φιλοξενούμενων τα στοιχεία αυτά, καθώς και ότι η εντολή φέρει τη σφραγίδα του ΕΤΑΑ – ΤΑΝ και την υπογραφή υπαλλήλου του Τμήματος Λοιπών Παροχών και Ε.Ε.,  ώστε να αποκλεισθεί η φιλοξενία προσώπων, που δεν είναι δικαιούχοι.
            Σημειώνουμε ότι, σε περίπτωση που ο Επιχειρηματίας του καταλύματος, δεχθεί στο κατάλυμά του άτομο ή άτομα, άλλα από αυτά που αναγράφονται στην Εντολή Φιλοξενίας του Τομέα μας, υπόκειται στις οικείες διοικητικές και ποινικές κυρώσεις.
            Μετά το πέρας της φιλοξενίας θα αποστέλλεται από την επιχείρηση, με συστημένη επιστολή στο Τομέα Ασφάλισης Νομικών η πρωτότυπη Εντολή Φιλοξενίας του Τομέα,  με βεβαίωση των φιλοξενούμενων και της επιχείρησης επί της έντυπης αυτής εντολής, ότι πραγματοποιήθηκε η φιλοξενία, ο χρόνος και η διάρκειά της καθώς καιτο τιμολόγιο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ :( ΕΑΝ ΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩ 1.500,00 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ).
 Επισημαίνουμε ότι,  στις Βεβαιώσεις Φιλοξενίας, θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί σωστά τα στοιχεία των εκπροσώπων του Ξενοδοχείου, να έχει τεθεί η σφραγίδα της επιχείρησης και να είναι υπογεγραμμένες τόσο από τους εκπροσώπους του καταλύματος όσο και από τους συμμετέχοντες δικαιούχους .
6.         Το τιμολόγιο θα εξοφλείται μέσα σε δύο μήνες το αργότερο από την ημερομηνία παραλαβής του από τον Τομέα  με κατάθεση σελογαριασμό της υπόδειξης του ξενοδόχουσε οποιαδήποτε Τράπεζα τηςΕλλάδος, οι δε τυχόν απαιτούμενες δαπάνες αποστολής διά μέσου της Τράπεζας, θα βαρύνουν την επιχείρηση του ξενοδοχείου και θα παρακρατούνται από το αντίτιμο φιλοξενίας, που θα αναγράφεται στο τιμολόγιο.
            Τα τιμολόγια θα εκδίδονται ως εξής :
Προς το :     ΕΤΑΑ – ΤΑΝ
                        Σωκράτους 53
                        104 31 – Αθήνα
                        ΑΦΜ 998146384
                        ΔΟΥ   ΙΑ΄ Αθηνών
            Οι απαντήσεις των ξενοδοχείων, για την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων, που αναφέρονται ανωτέρω, θα πρέπει να αποσταλούν στον Τομέα μας  το βραδύτερο μέχρι 31/3/2012, ώστε να καταστεί δυνατή η εκτύπωση, εγκαίρως, των καταλόγων των ξενοδοχείων, που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα παραθεριστικών διακοπών.
            Σε περίπτωση, που η δήλωση του ξενοδοχείου δεν περιέλθει στον Τομέα μας στην παραπάνω οριζόμενη προθεσμία, δεν θα περιληφθεί τούτο στον κατάλογο της τρέχουσας περιόδου, που διαρκεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012.
Σε περίπτωση, που γίνει δεκτή η συμμετοχή σας στο πρόγραμμα επιδοτούμενων διακοπών του Τομέα μας, παρακαλούμε να ενημερώσετε την ιστοσελίδα σας.
            Στο έγγραφό μας αυτό υπάρχει συνημμένο έντυπο δήλωσης - σύμβασης αποδοχής από τους αποδέκτες των όρων της συνεργασίας καθώς και της ένταξης των επιχειρήσεών τους στο πρόγραμμα παραθεριστικών διακοπών.
            Τα ξενοδοχεία που θα αποδεχτούν τους παραπάνω όρους και τη διαδικασία φιλοξενίας των συνταξιούχων μας, σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 46/19/17-9-2009 Απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α  καλούνται παράλληλα να δεχθούν και τη  φιλοξενία των υπαλλήλων του Τμήματος Ελέγχου  και Ασφάλισης Εσόδων της Δ/νσης Επιθεώρησης του Ε.Τ.Α.Α., που με ειδική εντολή του Προέδρου του Ε.Τ.Α.Α. μετακινούνται σε επαρχιακές πόλεις,  για την διενέργεια ελέγχου σε υπολόγους του  Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Α.Ν.
( συμβολαιογράφους, υποθηκοφύλακες, δικηγορικούς συλλόγους κλπ.).
            Η κατηγορία αυτή των φιλοξενούμενων θα καταβάλλει ως έξοδα διανυκτέρευσης  με διατροφή την οριζόμενη εκ του νόμου τιμή ημερήσιας διανυκτέρευσης ( που σήμερα ανέρχεται σε 35,22 ευρώ ημερησίως για τους μήνες Ιανουάριο μέχρι Δεκέμβριο με εξαίρεση τους μήνες Ιούλιο –
Αύγουστο και Σεπτέμβριο που η ημερήσια τιμή είναι 42,26 ).
            Η καταβολή της δαπάνης θα γίνεται από τον ίδιο τον φιλοξενούμενο, εξ΄ ιδίων χρημάτων, ενώ ο Τομέας ουδεμία υποχρέωση αναλαμβάνει για την καταβολή οποιασδήποτε δαπάνης, σχετικά με την φιλοξενία των προσώπων αυτών.
            Προσδιορισμένο τιμολόγιο φιλοξενίας θα εφαρμόζεται μόνο για τα πρόσωπα, που είναι εφοδιασμένα με εντολή του Προέδρου του Ε.Τ.Α.Α., για την διενέργεια ελέγχου στους υπολόγους του Τομέα Ασφάλισης Νομικών, που έχουν την έδρα τους στην περιοχή που βρίσκεται το ξενοδοχείο, η οποία και πρέπει να επιδεικνύεται προκειμένου να ισχύσει γι΄ αυτούς το παραπάνω προσδιοριζόμενο τιμολόγιο φιλοξενίας.
            Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την φιλοξενία των επιθεωρητών του ΕΤΑΑ – ΤΑΝ, μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τηλέφωνα : 210/5296283 – 5296284.
Τέλος, σας επισημαίνουμε ότι, από το έτος 2012 και εφεξής η παρούσα εγκύκλιος δεν θ΄αποστέλλεται ταχυδρομικά, αλλά μόνο  θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ε.Τ.Α.Α. (www.tnomik.gr) και θα αποστέλλεται παράλληλα για δημοσίευση στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος , στην Πανελλήνια Ομοσπονδία  Ξενοδόχων και στην Συνομοσπονδία Επιχειρήσεων Ενοικιαζόμενων Δωματίων Ελλάδος .
 
                                                           
 
                                                                                               Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΑΡΟΧΩΝ
 
                                                                                                                                                                                                         ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΝΙΚΟΛΑΤΟΥ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ